In bài viết

Quyền lợi của lao động nam nuôi con dưới 12 tháng tuổi

(Chinhphu.vn) – Không được sử dụng người lao động (cả người lao động nam và người lao động nữ) làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

22/11/2021 09:02

Bà Bùi Mai Linh (TPHCM) hỏi, quy định tại Bộ luật Lao động về giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động và về việc không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa có được áp dụng cho cả lao động nam và lao động nữ không hay chỉ có lao động nữ?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 136 của Bộ luật Lao động năm 2019 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 của Bộ luật Lao động thì người  sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Căn cứ quy định nêu trên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động (cả người lao động nam và người lao động nữ); không được sử dụng người lao động (cả người lao động nam và người lao động nữ) làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Chinhphu.vn