In bài viết

Quyền lợi của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương khi góp vốn

(Chinhphu.vn) - Ông Hải Đăng (Hà Nội) hỏi: Trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển địa phương góp vốn vào các tổ chức kinh tế thì vai trò của Quỹ như thế nào? Khi số vốn góp lớn và nắm vai trò điều hành số vốn góp thấp thì lợi nhuận, cổ tức sẽ được phân chia như thế nào?

19/01/2017 08:02

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Việc đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP và Điều lệ hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Điều lệ của doanh nghiệp mà Quỹ tham gia góp vốn.

Trong đó, đối với doanh nghiệp được Quỹ tham gia góp vốn, Quỹ giữ vai trò là một cổ đông có vốn góp và tuân thủ các quy định về quyền, nghĩa vụ như các cổ đông khác được quy định cụ thể tại Điều lệ của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc góp vốn, cơ cấu tổ chức và hoạt động; cũng như việc phân chia lợi nhuận, cổ tức phải tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn luật; Điều lệ của doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Chinhphu.vn