In bài viết

Quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án điện

(Chinhphu.vn) - Công ty ông Trần Thành Chung (Hà Nội) được giao làm chủ đầu tư các dự án lắp đặt ngăn lộ 110kV với giá trị dưới 15 tỷ đồng và theo hình thức lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

11/08/2022 09:02

Ông Chung hỏi, công ty ông có phải trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho Sở Công Thương các tỉnh có dự án hay không? Hay công ty tự sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để thẩm định và phê duyệt?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 56, Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13, Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, nội dung về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định như sau:

"1. Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Đối với dự án PPP, việc thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, việc thẩm định được thực hiện như sau:

a, Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - kỷ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này.

b, Đối với dự án quy định tại Khoản 1, Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng".

Tùy theo nguồn vốn đầu tư dự án, việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng có sự khác nhau.

Đối với báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.

Như vậy, hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng (nếu sử dụng nguồn vốn khác) thuộc trường hợp công ty đã nêu không cần thực hiện trình Sở Công Thương các tỉnh có dự án để thẩm định.

Chinhphu.vn