In bài viết

Quyền thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Chinhphu.vn) - Đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền, chủ đầu tư lập tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đồng thời đến UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

08/03/2023 14:02

Theo ông Nguyễn Thanh (Đà Nẵng) tham khảo Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn như sau:

"1. Chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

2. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu".

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu số 01, tờ trình của chủ đầu tư: "Kính gửi người có thẩm quyền".

Tuy nhiên, theo quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư là "thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu". Vì vậy, các chủ đầu tư lập tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư mà không gửi UBND cấp tỉnh.

Ông Thanh hỏi, trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định khi chưa được "Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu" theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 nêu trên thì có đúng thẩm quyền hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư, trừ các gói thầu quy định tại Khoản 3 Điều này.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, chủ đầu tư trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Người có thẩm quyền giao tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, đơn vị xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình người có thẩm quyền và gửi đồng thời tới đơn vị thẩm định để thẩm định.

Theo đó, việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Đối với các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền, chủ đầu tư lập tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi đồng thời đến UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn