In bài viết

Quyền thẩm định thiết kế dự án có hệ thống thiết bị công nghệ

(Chinhphu.vn) - Công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ theo Khoản 1, Điều 83 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 25, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

13/07/2022 07:02

Đơn vị của ông Nguyễn Thế An (Thái Bình) là chủ đầu tư dự án xây dựng công trình dân dụng, đang tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công sau thiết kế cơ sở.

Trong dự án có nhiều hệ thống thiết bị công nghệ gắn với công trình, như: Hệ thống khí sạch, hệ thống áp lực âm, phòng an toàn sinh học, hệ thống xử lý khí độc, hệ thống xử lý nước thải.

Khi trình thẩm định cơ quan chuyên môn về xây dựng thì được trả lời, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định thiết bị xây dựng không thẩm định thiết bị công nghệ.

Ông An hỏi, đối với thiết bị công nghệ của công trình dân dụng thì cơ quan chuyên môn nào thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công nghệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 83 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 25, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Đối với công trình còn lại, chủ đầu tư nghiên cứu quy định tại Khoản 2, 3, 4, Điều 83 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 25, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 để thực hiện theo quy định.

Chinhphu.vn