In bài viết

Quyết toán tiền bảo hành công trình vốn NSNN thế nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Tuấn Anh (Hòa Bình) đang lập quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC. Khoản tiền bảo hành giữ lại 10% của nhà thầu, đơn vị ông (chủ đầu tư) đã chuyển vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước (từ tài khoản 3712 chuyển sang 3713).

02/03/2021 10:02

Ông Tuấn Anh hỏi, khi quyết toán vốn đầu tư ở Mục I - Biểu 01/QTDA ông thể hiện nguồn vốn đã thanh toán là đã bao gồm hay chưa bao gồm khoản giữ lại 10% này? Tương tự ở các Biểu 03/QTDA và 08/QTDA ông thể hiện số tiền đã thanh toán như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước, như sau:

“Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán

Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác, sử dụng. Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện trong phạm vi dự án, dự toán được duyệt và hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật (đối với những công việc thực hiện theo hợp đồng) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt hoặc được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật”.

Yêu cầu về bảo hành công trình xây dựng trong đó có tạm giữ tiền chờ bảo hành công trình phải thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng, Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và hiện nay là Điều 28 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo thông tin của ông Tuấn Anh thì chủ đầu tư đã chuyển tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận của hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu vào tài khoản của chủ đầu tư mở tại Kho bạc Nhà nước; như vậy, số tiền này là số tiền chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu. Số tiền này sẽ được chủ đầu tư tổng hợp vào mục I. Nguồn vốn đầu tư tại Mẫu số 01/QTDA (cột 5), Mẫu số 03/QTDA (cột 5) và Mẫu số 08/QTDA (cột 5) ban hành kèm theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn