In bài viết

Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?

(Chinhphu.vn) - Bố mẹ ông Nguyễn Lưu Duy (Hải Phòng) tặng cho vợ chồng ông một thửa đất. Thửa đất này đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cấp năm 2012.

27/02/2023 14:02

Ông Duy hỏi, khi làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có bắt buộc phải đo đạc lại diện tích thửa đất hay không (trong trường hợp tặng cho toàn bộ thửa đất)?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất muốn thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

Đồng thời, người nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp không được nhận tặng cho theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì đủ điều kiện nhận tặng cho.

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất (từ tên bố/mẹ tặng cho, thừa kế cho con) được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông nghiên cứu, thực hiện.

Đăng Khôi