In bài viết

Sau chia tách, DN có được kế thừa năng lực của công ty cũ?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp 1 công ty được tách từ 1 công ty khác được kế thừa các quyền và nghĩa vụ về năng lực hoạt động xây dựng của công ty bị tách theo thỏa thuận khi thực hiện tách doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

06/07/2019 08:02

Bà Đỗ Ngọc Huyền (Hà Nội) hỏi, Công ty cổ phần A được tách từ Công ty cổ phần B (Công ty cổ phần B hoạt động lĩnh vực xây dựng, đã có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I) thì có được sử dụng năng lực kinh nghiệm về xây dựng mà Công ty cổ phần B đã có trong suốt thời gian hoạt động từ trước đến nay không? Biết rằng trong Nghị quyết của Công ty B đã thông qua về việc tách công ty, đã đồng ý chuyển toàn bộ phần năng lực kinh nghiệm này cho công ty A.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì “Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách”.

Theo đó, trường hợp công ty được tách được kế thừa các quyền và nghĩa vụ về năng lực hoạt động xây dựng của công ty bị tách theo thỏa thuận khi thực hiện tách doanh nghiệp thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Chinhphu.vn