In bài viết

Sẽ khoán kinh phí sử dụng xe công

(Chinhphu.vn) - Cơ chế quản lý ô tô công sẽ tiếp tục được đổi mới, hướng tới quy định việc khoán kinh phí sử dụng ô tô công bắt buộc đối với một số địa bàn, đối tượng có đủ điều kiện nhận khoán mà không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao.

28/11/2015 14:42
Trả lời câu hỏi “Nghị quyết của Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ thực hiện việc khoán xe công. Chính phủ đã có kế hoạch gì để thực hiện, lộ trình ra sao?” Người Phát ngôn Chính phủ cho biết, tại Nghị quyết số 93/2015/QH13, Quốc hội đã giao Chính phủ thực hiện việc khoán xe công.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính theo dõi, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi), trong đó cơ chế quản lý ô tô công sẽ tiếp tục được đổi mới, hướng tới quy định việc khoán kinh phí sử dụng ô tô công bắt buộc đối với một số địa bàn, đối tượng có đủ điều kiện nhận khoán mà không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính sẽ xây dựng phương án, lộ trình thực hiện khoán xe công để đưa vào dự án Luật, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đức Bình