In bài viết

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6662/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

27/09/2021 11:31

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ tối đa thêm 7.413.377.700.000 đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 và Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 20/5/2021.

SHB thực hiện tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật. SHB chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của SHB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng quy định tại Điều 54, Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, SHB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.