In bài viết

Số doanh nghiệp lập mới tăng mạnh

(Chinhphu.vn) - Tính chung 8 tháng năm 2017, cả nước có 85.357 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 822,1 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

29/08/2017 15:23

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5%. Nếu tính cả 1.108,3 nghìn tỷ đồng của gần 24,7 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng  năm 2017 là 1.930,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên hơn 104,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng là 822,4 nghìn người, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 8 tháng năm 2017 có 30,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 36% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước; 11 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,9%), tăng 11,6%; 11 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,9%), tăng 10,6%; 6,4 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,5%), tăng 12,1%; 4,5 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,3%), tăng 25,1%; 4,1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 4,8%), tăng 15,4%; 3,2 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 3,7%), tăng 65,8%; 2,2 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,6%), tăng 30%.

Trong 8 tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng trong cả nước đều tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 3,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 31,8% (vốn đăng ký 41 nghìn tỷ đồng, tăng 38,5%); Tây Nguyên 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 25,4% (vốn đăng ký 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 39,8%)…

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng năm 2017 là 7.754 doanh nghiệp, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 7.146 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,2%.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 8 tháng là 45.776 doanh nghiệp, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.231 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 15,5% và 28.545 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 12%.

Tính riêng trong tháng 8, cả nước có 12.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 131,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 101,7 nghìn người, tăng 8,8%.

Trong tháng, cả nước có 1.605 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26% so với tháng trước; có 3.777 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.667 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 2.110 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 33,7%; có 1.146 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,6%.

Huy Thắng