In bài viết

Sở làm chủ đầu tư, đơn vị trực thuộc có được dự thầu?

(Chinhphu.vn) – Nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

28/08/2018 08:02

Ông Hoàng Quốc Cường (Lào Cai) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp sau:

Trung tâm A là đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% do UBND tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Ông Cường hỏi, Trung tâm A có được tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn (đấu thầu rộng rãi) do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án của Sở làm đại diện chủ đầu tư, bên mời thầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

Điểm a, Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

Theo đó, việc Trung tâm A là đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải tham dự đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh gói thầu do Sở này làm chủ đầu tư được đánh giá là không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn