In bài viết

Số lần được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc

(Chinhphu.vn) – Ông Trần Huy Phượng (Vĩnh Phúc) đang hưởng lương bậc 6/9, hệ số 3,99. Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015, nên vào ngày 1/7/2017, ông được nâng lương trước thời hạn 6 tháng từ bậc 5/9, hệ số 3,66 lên bậc 6/9 hệ số 3,99.

08/11/2019 11:02

Trong thời gian giữ bậc 6/9, ông Phượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2017, 2018 và được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Phượng hỏi, ông có được nâng lương trước thời hạn 9 tháng vào thời điểm ngày 1/9/2019 không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề ông Phượng hỏi như sau:

Theo Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ (tình trạng còn hiệu lực), chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được thực hiện như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; đối với viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

- Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Cụ thể trường hợp ông Trần Huy Phượng, do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015, ông Phượng đã được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng, từ bậc 5/9 hệ số 3,66 lên bậc 6/9 hệ số 3,99 kể từ ngày 1/7/2017. Thời hạn xét nâng bậc lương thường xuyên lần sau vào ngày 1/7/2020.

Trong thời gian giữ bậc 6/9, ông Phượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm 2017, 2018 và được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Phượng hỏi, ông có được nâng lương trước thời hạn 9 tháng vào thời điểm ngày 1/9/2019 không.

Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì, không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Theo đó, ông Phượng không được nâng bậc lương trước thời hạn lần thứ hai liên tiếp. Đến ngày 1/7/2020, ông Phượng sẽ được nâng bậc lương thường xuyên, từ bậc 6/9 hệ số 3,99 lên bậc 7/9 hệ số 4,32.

Ông Phượng đang giữ ngạch công chức có yêu cầu trình độ đại học, vì thế thành tích mà ông Phượng đạt được trong 2 năm 2017, 2018 (chưa được dùng để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc vào ngày 1/7/2017) sẽ được bảo lưu trong khoảng thời gian 6 năm để xét nâng bậc lương trước thời hạn lần sau khi có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.