In bài viết

Số lượng công chức cấp xã được quy định thế nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Thu (Hải Dương) có bằng đại học kế toán. Năm 2014, bà trúng tuyển công chức tài chính kế toán cấp xã. Tháng 8/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định quy định xã loại 2 chỉ có 1 công chức tài chính-kế toán nên bà Thu bị tinh giản biên chế. Bà Thu hỏi, trường hợp của bà sẽ giải quyết như thế nào?

28/10/2020 08:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định:

“Điều 4. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

1. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể như sau:

a) Loại 1: tối đa 23 người;

b) Loại 2: tối đa 21 người;

c) Loại 3: tối đa 19 người.

2. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Khoản 1 Điều này, bảo đảm đúng với chức danh quy định tại Điều 3 Nghị định này và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức quy định tại Khoản 1 Điều này giảm 01 người”.

Đồng thời tại Khoản 3 Điều 1 và Điều 14 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đã quy định giải quyết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư khi thực hiện tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức.

Từ những nội dung nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị bà Phạm Thị Thu liên hệ trực tiếp với UBND huyện để được hướng dẫn trả lời cụ thể.

Chinhphu.vn