In bài viết

Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?

(Chinhphu.vn) - Điều 12 Luật Đất đai 2013 quy định những hành vi bị nghiêm cấm có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Ông Tiến Duật (Lào Cai) hỏi, các cây trồng trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao có được tính giá trị bồi thường không?

09/05/2023 07:02

Theo phản ánh của ông Duật, trong quá trình thống kê đất nông nghiệp của các hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có tình trạng các hộ gia đình trồng cây không phù hợp với mục đích sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ví dụ: Đất trồng lúa không có nguồn nước chuyển sang trồng ngô, khoai, sắn...; đất trồng cây hằng năm chuyển sang trồng cây quế, cây ăn quả...

Vậy, các cây trồng trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao có được tính giá trị bồi thường không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai đã quy định:

 "1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp".

Tại Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản:

"1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường".

Nội dung hỏi của ông là trường hợp cụ thể, do không có hồ sơ nên Bộ không có câu trả lời cụ thể. Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn