In bài viết

Sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp có cần lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

(Chinhphu.vn) - Cơ quan ông Ngô Tấn Quốc (Cần Thơ) thực hiện quản lý, duy tu, sửa chữa hạ tầng trong khu công nghiệp. Nguồn vốn để thực hiện là từ nguồn thu giá dịch vụ hạ tầng trong khu công nghiệp được để lại cho đơn vị (đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên).

05/09/2021 07:02

Ông Quốc hỏi, khi thực hiện sửa chữa hạ tầng trong khu công nghiệp có giá trị thực hiện dưới 500 triệu đồng thì có cần phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật hay không? Nếu đơn vị chỉ thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán để thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 thì có phù hợp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

“3. Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);

c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư)”.

Như vậy, việc sửa chữa hạ tầng trong khu công nghiệp đối với dự án có cấu phần xây dựng có giá trị thực hiện dưới 500 triệu đồng thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn