In bài viết

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bác của bà Lê Thị Bích Trâm là con ruột của liệt sĩ Nguyễn Thìn. Bác của bà tên là Nguyễn Văn Ngọ, sinh năm 1966, trong khi các giấy tờ hộ tịch lại tên là Nguyễn Hoài Ngọ, sinh năm 1969. Hiện bác của bà muốn làm thủ tục điều chỉnh thông tin cá nhân trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Thìn.

16/02/2022 14:20

Bà Trâm hỏi, trường hợp bác của bà có được điều chỉnh thông tin trong hồ sơ liệt sĩ để phù hợp với các giấy tờ hộ tịch hiện tại không? Làm thế nào để điều chỉnh thông tin trong hồ sơ liệt sĩ để di chuyển hồ sơ liệt sĩ và hưởng các chế độ khác như BHYT?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Về thủ tục giải quyết sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 3 Điều 48, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cụ thể:

- Đối với các trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý thì thủ tục giải quyết như sau:

- Người có công, thân nhân liệt sĩ hoặc thân nhân của người có công đã từ trần làm đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người có công (Mẫu HS5) kèm các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 20 ngày từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó để xem xét giải quyết.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công và gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Người có công).

Như vậy, việc đề nghị sửa đổi thông tin về thân nhân (con liệt sĩ) trong hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Thìn, đề nghị bác của bà Trâm liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (nơi quản lý hồ sơ gốc) để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn