In bài viết

Sửa quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân.

11/05/2022 13:17
Sửa quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân - Ảnh 1.

Điều dưỡng tối đa 10 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ công an sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày

Dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 6 về thời gian điều dưỡng có 3 mức:

Mức 1: Tối đa 10 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh một lần từ hai con trở lên; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.

Mức 2: Tối đa 07 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, sinh con do phải phẫu thuật; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%.

Mức 3: Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 và người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

Chế độ điều dưỡng

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 7 về chế độ điều dưỡng.

Theo đó, các trường hợp đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trường hợp nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, sinh một lần từ hai con trở lên, sinh con do phải phẫu thuật khi trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Các trường hợp sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định tại Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Chế độ điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

Chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 có mức hưởng điều dưỡng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, trừ đi tiền ăn cơ bản theo quy định của Bộ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển