In bài viết

Sửa quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 05/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

28/06/2021 19:27

Ảnh minh họa

Thông tư 05/2021/TT-NHNN nêu rõ: Trước ngày 31/5 hằng năm, NHNN chi nhánh hoàn thành xếp hạng của năm trước liền kề đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Việc xếp hạng căn cứ trên tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu quy định tại Điều 4 Thông tư này và giải trình, báo cáo bổ sung của quỹ tín dụng nhân dân trong quá trình NHNN chi nhánh xếp hạng.

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành xếp hạng, NHNN chi nhánh báo cáo Thống đốc NHNN (thông qua cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, thông báo kết quả xếp hạng (bao gồm tổng điểm xếp hạng) cho từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Thông tư cũng bổ sung Điều 14a, 14b, 14c quy định rõ trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân, NHNN chi nhánh và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo đó, quỹ tín dụng nhân dân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, số liệu, dữ liệu cung cấp và có trách nhiệm giải trình, báo cáo bổ sung các nội dung liên quan tới việc xếp hạng theo yêu cầu của NHNN chi nhánh. Quản lý kết quả xếp hạng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan; không được cung cấp kết quả xếp hạng của mình cho tổ chức, cá nhân ngoài quỹ tín dụng nhân dân.

NHNN chi nhánh có trách nhiệm thực hiện xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả xếp hạng, thực hiện quản lý, thanh tra, giám sát quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Quản lý, thông báo, cung cấp kết quả xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn của NHNN chi nhánh. Quản lý, cung cấp kết quả xếp hạng các quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Minh Đức