In bài viết

Tạm nộp thuế TNDN theo quy định mới áp dụng từ thời điểm nào?

(Chinhphu.vn) – Cơ quan bà Phan Thị Thanh (Hà Nội) là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm.

27/12/2020 06:02

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 5/12/2020): “Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.

Bà Thanh hỏi, Nghị định này có áp dụng với 3 quý đầu năm 2020 hay không? Đơn vị bà có số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp Quý 1, 2, 3 năm 2020 tính đến ngày 5/12/2020 thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm thì có bị phạt không và có phải nộp bù số thuế tạm nộp còn thiếu vào tháng 12/2020 hay không?

Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về thời hạn nộp thuế quy định về thời hạn nộp thuế như sau:

“Điều 55. Thời hạn nộp thuế

1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau....”.

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/12/2020) quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

“6. Các loại thuế, khoản thu khai quyết toán năm và quyết toán đến thời điểm giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (không bao gồm doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa) mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, doanh nghiệp khai quyết toán khi kết thúc năm. Cụ thể như sau:

… b) Thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài; thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này). Người nộp thuế phải tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính) Và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp cơ quan của bà Thanh có kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trùng năm dương lịch, theo đó, thời điểm cuối cùng tạm nộp thuế TNDN quý 3 năm 2020 là ngày 30/10/2020 (trước ngày 5/12/2020 - ngày Nghị định số  126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì chưa áp dụng quy định về tạm nộp thuế TNDN tại Điểm b, Khoản 6, Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ nêu trên.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Ngay khi có thông tư hướng dẫn, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải trên website của Cục Thuế TP Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn chuyên mục “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”) để tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Bà có thể truy cập website trên để cập nhật các thông tin hỗ trợ từ Cục Thuế TP Hà Nội hoặc liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan của bà để được hỗ trợ kịp thời.

Chinhphu.vn