In bài viết

Tăng cường điều tra, quản lý tài nguyên-môi trường biển

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển tầm nhìn đến năm 2020.

25/08/2014 16:48
Ảnh minh họa

Trong thời gian qua, công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đã từng bước xác lập luận cứ khoa học, tạo cơ sở vững chắc cho việc xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển, củng cố quốc phòng - an ninh trên biển; đã có phát hiện mới về các nguồn tài nguyên biển, nhất là tài nguyên khoáng sản biển sâu; đã xây dựng về cơ bản bộ cơ sở dữ liệu về tài nguyên - môi trường biển, phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ, dự án của Đề án tổng thể triển khai còn chậm; quá trình xây dựng, lấy ý kiến tham gia, thẩm định, phê duyệt dự án còn mất nhiều thời gian; kinh phí cấp không đáp ứng yêu cầu công việc và tiến độ triển khai; năng lực thực thi của một số đơn vị chủ trì dự án còn hạn chế. Một số nhiệm vụ, dự án đã kết thúc nhưng chưa được tổ chức nghiệm thu; có dự án đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức nghiệm thu dứt điểm các dự án đã hoàn thành; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan có liên quan, bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang dở dang; bố trí vốn năm 2015 cho các dự án đã được phê duyệt. Yêu cầu các chủ dự án báo cáo kế hoạch thực hiện theo từng tháng, từng quý và 6 tháng; kiểm điểm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị chủ trì dự án để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án tổng thể, Phó Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm chỉ đạo đồng bộ trên cả 3 mặt kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tài nguyên-môi trường biển; đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; đầu tư, phát triển các tổ chức sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước mạnh về điều tra cơ bản, nghiên cứu tổng hợp tài nguyên-môi trường biển.

Phan Hiển