In bài viết

Tăng mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

(Chinhphu.vn) - Từ 1/9/2022, mức chi soạn thảo dự án Luật ban hành mới hoặc thay thế được tăng từ mức 12 triệu đồng/dự thảo văn bản lên mức 18 triệu đồng/dự thảo văn bản.

02/08/2022 17:59
Tăng mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật - Ảnh 1.

Tăng mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Đây là quy định tại Thông tư 42/2022/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Thông tư 42 quy định rõ về mức chi soạn thảo văn bản.

Đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết liên tịch, nghị định của Chính phủ:

Trường hợp văn bản ban hành mới hoặc thay thế: Mức chi sẽ là 11 triệu đồng/dự thảo văn bản thay cho mức 7,5 triệu đồng/ dự thảo văn bản như hiện nay.

Trường hợp văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: Mức chi sẽ 6,5 triệu đồng/dự thảo văn bản thay cho mức 4,5 triệu đồng/ dự thảo văn bản.

Đối với quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Văn bản ban hành mới hoặc thay thế, mức chi tăng từ 6 triệu đồng/dự thảo văn bản lên 9 triệu đồng/dự thảo văn bản;

Văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều: Mức chi tăng từ 4 triệu đồng/dự thảo văn bản lên 6 triệu đồng/dự thảo văn bản.

Đối với thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Trường hợp văn bản ban hành mới hoặc thay thế: Mức chi tăng từ 4 triệu đồng/dự thảo văn bản lên 6 triệu đồng/dự thảo văn bản.

Đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt:

Mức chi cho văn bản ban hành mới hoặc thay thế tăng từ 3,2 triệu đồng/dự thảo văn bản lên 4,8 triệu đồng/dự thảo văn bản,

Chi soạn thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật 10 triệu đồng/tờ trình

Theo Thông tư 42/2022/TT-BTC, đối với Tờ trình đề nghị xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Mức chi 10 triệu đồng/tờ trình;

Đối với Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ: mức chi 6 triệu đồng/tờ trình.

Về báo cáo đánh giá tác động của chính sách: Đối với luật, pháp lệnh, mức chi 20 triệu đồng/báo cáo; đối với nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mức chi 16 triệu đồng/báo cáo; đối với nghị định của Chính phủ, mức chi 12 triệu đồng/báo cáo; đối với các văn bản còn lại, mức chi 8 triệu đồng/báo cáo.

Thông tư 42/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 1/9/2022.

Khánh Linh