In bài viết

Tăng mức hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai, dịch bệnh

(Chinhphu.vn) – Từ ngày 30/12/2012, một số mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh sẽ được điều chỉnh tăng lên so với mức hiện nay.

09/11/2012 17:12

Ảnh minh họa

Các mức điều chỉnh này thực hiện theo Quyết định 49/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Tăng gấp đôi mức hỗ trợ diện tích cây trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên

Theo Quyết định 49/2012/QĐ-TTg, diện tích gieo cấy lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, sẽ được hỗ trợ hỗ trợ 2 triệu đồng/ha thay cho mức 1 triệu đồng/ha như quy định tại Quyết định 142/2009/QĐ-TTg; nếu thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 1 triệu đồng/ha thay mức 500.000 đồng/ha.

Đối với diện tích lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, mức hỗ trợ tăng từ 1,5 triệu đồng/ha lên 3 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, mức hỗ trợ tăng từ 750.000 đồng/ha lên 1,5 triệu đồng/ha….

Ngoài ra, tăng gấp đôi mức hỗ trợ đối với diện tích ngô và rau màu các loại, cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại.

Mức hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, gia cầm sẽ được hỗ trợ từ 10.000-20.000 đồng/con thay mức 7.000 – 15.000 đồng/con giống như hiện hành. Lợn được tăng mức hỗ trợ từ 500.000 đồng/con giống lên mức 750.000 đồng/con.

Thiệt hại về trâu, bò, ngựa được tăng gấp đôi mức hỗ trợ, từ 2 triệu đồng/con giống lên mức 4 triệu đồng/con. Tương tự, hươu, nai, cừu, dê bị thiệt hại, mức hỗ trợ tăng từ 1 triệu đồng/con giống lên mức 2 triệu đồng/con.

Đối với lồng, bè nuôi bị thiệt hại hơn 70% sẽ được hỗ trợ từ 7 triệu -10 triệu đồng/100m3 lồng thay cho mức từ 3 - 5 triệu đồng/100m3 lồng; nếu thiệt hại từ 30-70% mức hỗ trợ sẽ tăng từ 1 - 3 triệu đồng/100m3 lồng lên mức 3 -7 triệu đồng/100m3 lồng.

Bổ sung đối tượng được hỗ trợ

Đặc biệt, quy định mới cũng bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ là mạ lúa thuần và mạ lúa lai. Cụ thể, diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 20 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ 10 triệu đồng/ha. Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ 30 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha.

Bên cạnh đó, thay vì quy định mức hỗ trợ chung đối với diện tích nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại thì quy định mới phân loại các mức hỗ trợ khác nhau đối với từng loại thủy, hải sản gồm cá, tôm, ngao...

Cụ thể, diện tích nuôi tôm quảng canh bị thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 2 - 4 triệu đồng/ha, thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 4-6 triệu đồng/ha.

Diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 4 - 6 triệu đồng/ha, thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 6-8 triệu đồng/ha.

Diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại từ 30-70% được hỗ trợ từ 10- 20 triệu đồng/ha, thiệt hại hơn 70% được hỗ trợ từ 20-30 triệu đồng/ha…

Thùy Trang