In bài viết

Tăng mức thù lao cho hòa giải viên thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, dự thảo đề xuất tăng mức chi thù lao cho hòa giải viên thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

07/11/2022 16:22
Tăng mức thù lao cho hòa giải viên thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở - Ảnh 1.

Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật hòa giải ở cơ sở: Mức chi tối đa cho hòa giải viên 400.000 đồng/vụ, việc

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, trong đó giao: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác hòa giải ở cơ sở; thủ tục, hồ sơ, mức thù lao cho hòa giải viên, hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Đến nay Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP đã thực hiện được 08 năm. Để bảo đảm nội dung Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP phù hợp với thực tiễn; Bộ Tài chính đã phối hợp với với Bộ Tư pháp rà soát nội dung Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung như sau:

Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): Mức chi tối đa 300.000 đồng thay cho mức 200.000 đồng/vụ, việc theo quy định hiện hành.

Dự thảo bổ sung quy định: Trường hợp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật hòa giải ở cơ sở: Mức chi tối đa 400.000 đồng/vụ, việc.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Lan Phương