In bài viết

Tăng mức vay vốn cho các hộ nghèo theo Nghị quyết 30a

(Chinhphu.vn) - Hộ nghèo tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP sẽ được tăng mức vay vốn tối đa từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng/hộ để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề.

03/10/2014 10:33

Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 28/2014/TT-NHNN quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, các hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề với mức vay tối đa là 10 triệu đồng/hộ; lãi suất vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi là 3 năm kể từ thời điểm hộ nghèo bắt đầu nhận vốn.

Như vậy, quy định mới tăng mức vay tối đa và tăng thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi cho hộ nghèo tại 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP.

Thông tư cũng quy định, đối với các khoản vay theo Thông tư số 06/2009/TT-NHNN, phát sinh trước ngày 31/12/2013 và đang còn dư nợ tại NHCSXH tiếp tục được thực hiện theo hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng. Việc vay vốn ưu đãi theo quy định tại Quyết định 2621/QĐ-TTg và Thông tư này được thực hiện sau khi hết thời hạn vay vốn và hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo hoàn thành nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng trên.

Đối với các khoản vay đúng hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 06/2009/TT-NHNN phát sinh từ ngày 31/12/2013 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực, NHCSXH thống kê và thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và Thông tư 06/2009/TT-NHNN.

Đối với các khoản vay theo Quyết định 2621/QĐ-TTg phát sinh từ ngày 21/12/2013 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực, NHCSXH tiếp tục thực hiện theo Quyết định 2621/QĐ-TTg.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/10/2014.

Vân Trang