In bài viết

Tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em

(Chinhphu.vn) - Bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em về đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và mối quan hệ xã hội, phát huy tối đa tiềm năng của trẻ, tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em.

02/12/2021 14:10

Tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em.

Đây là mục tiêu đặt ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 do Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có nhà vệ sinh cho trẻ em vào năm 2025, trong đó có 85% nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn hợp vệ sinh; tỉ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 97%, giảm tỉ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học dưới 0,12%; phấn đấu 95% số cơ sở giáo dục có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em…

Giai đoạn 2025-2030 phấn đấu tỉ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99%, giảm tỉ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học dưới 0,1%; phấn đấu 100% số cơ sở giáo dục có dịch vụ hỗ trợ tâm lý trẻ em…

Để đạt được các mục tiêu trên, ngành giáo dục cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Theo đó, triển khai, thực hiện chính sách nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì mở rộng các trường bán trú, dân tộc nội trú.

Phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm lý trẻ em trong trường học có cơ chế phối hợp với các dịch vụ y tế, tư pháp, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện không có bạo lực.

Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được nêu tại kế hoạch là tăng cường vận động cho trẻ em. Cụ thể, đổi mới nội dung hình thức tổ chức hoạt động thể thao cho trẻ em theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ của trẻ em. Tổ chức phong trào dạy và học bơi, giáo dục kiến thức, kĩ năng phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, rà soát hiện trạng công trình nước sạch và khu vệ sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương tăng cường nguồn lực để đảm bảo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có đủ công trình vệ sinh và nước sạch đáp ứng cho trẻ em.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm: Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm; nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

KL