In bài viết

Tạo nền tảng để Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, việc làm tốt công tác xây dựng Đảng đã tạo nền tảng vững chắc để tập thể Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế.

30/06/2020 07:00

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 29 - 30/6.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh:VGP

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cơ quan Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ Cơ quan cũng như đối với tất cả cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, Đảng bộ Cơ quan Ban KTTW đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đặc biệt, với sự đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng của tập thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức của Ban, Ban KTTW đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn với việc chủ trì, tham mưu trình Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 13 nghị quyết, kết luận (gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, 10 nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị), chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội được ban hành trong nhiệm kỳ Khóa XII…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều nghị quyết, kết luận do Ban tham mưu ban hành đóng vai trò nền tảng, then chốt cho sự phát triển dài hạn của đất nước như về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân, về đổi mới và cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, về chính sách đất đai, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Một số nghị quyết lần đầu tiên được Ban tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành như về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia, về các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh các chủ trương, chính sách chung cho phát triển đất nước, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành nghiên cứu, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành một số nghị quyết, kết luận về xây dựng và phát triển đối với một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột; đã phối hợp nghiên cứu, thẩm định ban hành các chủ trương, cơ chế đặc thù cho thành phố Hà Nội, TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, để đạt được những kết quả trên có vai trò rất quan trọng của Đảng bộ Cơ quan. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Đảng bộ Cơ quan đã có những đổi mới căn bản, bài bản. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan đi vào nền nếp, vai trò của người đứng đầu cấp ủy ngày càng rõ nét.

Chính từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng đã tạo nền tảng vững chắc để tập thể Ban KTTW thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trọng tâm là triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chỉ thị và quy định của Trung ương.

Cần nghiên cứu, đề xuất những cách làm hay, sáng tạo việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng phù hợp với đặc thù của cơ quan, gắn các phong trào thi đua…

Cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sớm xây dựng phương pháp và chỉ tiêu định lượng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và chất lượng đảng viên trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên.

Cần quan tâm công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Có biện pháp cụ thể để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, quản lý và bảo vệ cán bộ…

“Năm 2020, cần tập trung trọng tâm vào góp ý các văn kiện của địa phương và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành. Giai đoạn 2021-2025 cần xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, đồng chí Nguyễn Văn Bình lưu ý.  

Ông Cao Đức Phát, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban KTTW, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban KTTW, phát biểu.Ảnh:VGP.

Ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban KTTW, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban KTTW nhấn mạnh, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban KTTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã trúng cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Ảnh:VGP

Ông Cao Đức Phát kêu gọi Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Cơ quan để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ. Kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống của Ban, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban KTTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để Ban KTTW hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Anh Minh