In bài viết

Tập sự tại vùng khó khăn được hưởng 100% lương

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thành Hiển (Bình Định) hỏi, công chức cấp xã về công tác tại xã có trụ sở đóng tại vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì trong thời gian tập sự có được hưởng 100% lương không?

11/06/2021 07:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 5 nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong thời gian tập sự được hưởng 100% bậc lương khởi điểm theo trình độ đào tạo gồm: Công chức cấp xã, ở vùng cao, biên giới, hải đảo.

Chinhphu.vn