In bài viết

Tham gia nghĩa vụ quân sự khi nào thì được tính để nâng lương?

(Chinhphu.vn) - Thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên chỉ áp dụng đối với trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự và được tính kể từ ngày 15/8/2021.

13/05/2022 08:02

Theo phản ánh của ông Trần Lê Văn (Phú Yên), Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định, thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. 

Ông Văn hỏi, người tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định nêu trên là thanh niên nhập ngũ trong thời bình hay là các chiến sĩ nhập ngũ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Pháp; tham gia tại chiến trường Campuchia (có huy chương được nhà nước công nhận)?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BVN ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định: "Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự" được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Theo quy định nêu trên, chỉ áp dụng đối với trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự và được tính kể từ ngày 15/8/2021, ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 03/2021/TT-BNV.

Trường hợp trước đây đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự (chưa là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động) sau đó mới được tuyển dụng vào cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 03/2021/TT-BNV nêu trên.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Phú Yên thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Trần Lê Văn liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Phú Yên (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn