In bài viết

Tham gia nhiều gói thầu trong cùng dự án, đánh giá năng lực nhà thầu thế nào?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Vũ Văn Vĩnh (Hà Nội) là nhà đầu tư, có đối tác là công ty cổ phần xây dựng B. Công ty B là nhà thầu chính thi công xây lắp tại dự án đầu tư xây dựng khu đô thị X, với nhiều hợp đồng/gói thầu riêng biệt.

19/10/2022 09:02

Các hợp đồng/gói thầu gồm: Gói thầu thi công cụm kết cấu villas, có giá trị X1; gói thầu thi công hoàn thiện nội thất, có giá trị X2; gói thầu thi công hạ tầng và cảnh quan, có giá trị X3. 

Trong đó: X1, X2, X3 < X (giá trị từng gói thầu/hợp đồng nhỏ hơn X) và X1 + X2 + X3 < X (tổng giá trị các gói thầu/hợp đồng lớn hơn giá trị tối thiểu yêu cầu).

Ông Vĩnh hỏi, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị X mà công ty cổ phần xây dựng B đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính đáp ứng hay không đáp ứng (đạt hay không đạt) giá trị tối thiểu yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm theo quy định tại Mục 2, Chương II, Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Bảng số 1, Mục 2, Chương II, Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất quy định kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự được xác định thông qua số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính.

Trong đó, dự án loại 3 là các dự án trong lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đang xét đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong khoảng từ 3-5 năm trước năm có thời điểm đóng thầu của đối tác đã tham gia với vai trò là nhà thầu chính xây lắp với giá trị tối thiểu trong khoảng từ 50-70% giá trị công việc tương ứng của dự án đang xét.

Trường hợp đối tác của nhà đầu tư thực hiện nhiều gói thầu với vai trò là nhà thầu chính xây lắp trong cùng một dự án, việc đánh giá yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư căn cứ theo yêu cầu sơ bộ và hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 2, Mục 8, Chương I, Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn