In bài viết

Thẩm quyền điều chỉnh dự án giao thông vốn Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng và Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính ph

01/06/2018 10:02

Đơn vị của ông Nguyễn Hữu Linh (TPHCM) đang quản lý dự án sau:

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 113 tỷ đồng; quy mô: Chiều dài phần đường 9.014 m, 7 cây cầu và 2 cống ngang đường.

- Phê duyệt thiết kế dự toán: UBND tỉnh với tổng dự toán 110 tỷ đồng; quy mô: Chiều dài phần đường 9.014 m, 7 cây cầu và 2 cống ngang đường.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án chuyên ngành.

Trong quá trình thực hiện dự án có văn bản của Tỉnh ủy điều chỉnh và UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán như sau:

Tổng dự toán: 34 tỷ đồng; quy mô: Chiều dài phần đường 4.986m, thay các cây cầu bằng cống ngang qua đường.

Ông Linh hỏi, như vậy chủ đầu tư có cần trình UBND tỉnh điều chỉnh dự án hay không?

Quá trình thực hiện bổ sung hạng mục 1 cống ngang qua đường, giá trị dự toán 902 triệu đồng, như vậy đại diện chủ đầu tư là ban quản lý dự án có được phê duyệt thiết kế dự toán bổ sung hạng mục hay UBND tỉnh là đơn vị phê duyệt thiết kế dự toán (bổ sung hạng mục không vượt tổng mức đầu tư và tổng dự toán điều chỉnh)?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách thực hiện theo quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Việc điều chỉnh dự án do người quyết định đầu tư quyết định.

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với vốn ngân sách thực hiện theo Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chinhphu.vn