In bài viết

Thẩm quyền duyệt bổ sung thiết bị cho công trình

(Chinhphu.vn) - Trường hợp bổ sung danh mục thiết bị vào công trình thì đề nghị chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định, theo đó cần phải phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh có bổ sung nội dung danh mục thiết bị.

23/10/2018 10:02

Ông Nguyễn Xuân Hùng (Hải Phòng) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số vướng mắc về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, cụ thể như sau:

Trường hợp điều chỉnh dự toán hoặc tổng mức đầu tư của báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư, sau đó người quyết định đầu tư ủy quyền lại cho chủ đầu tư tự phê duyệt thì trước khi phê duyệt, chủ đầu tư có phải gửi cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định lại hay chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn của chủ đầu tư để tự thẩm định?

Theo ông Hùng hiểu, sau khi chủ đầu tư đã được nhận ủy quyền của người quyết định đầu tư thì chủ đầu tư có toàn quyền phê duyệt theo nội dung được ủy quyền. Như vậy, kể cả chủ đầu tư có gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn khác để thẩm định thì chủ đầu tư cũng có quyền bác bỏ các ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm định để tự phê duyệt. Ông Hùng hỏi, ông hiểu như vậy có đúng không?

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 16; Khoản 3, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD, xét trường hợp chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật như sau:

- Giữ nguyên thiết kế đã được phê duyệt;

- Giữ nguyên chi phí xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí quản lý dự án.

- Giảm chi phí dự phòng, chi phí khác và chi phí quản lý dự án.

- Tất cả số tiền giảm đều được bổ sung vào một hạng mục mới của chi phí thiết bị

Đối với trường hợp trên thì việc bổ sung một hạng mục chi phí thiết bị làm tăng thời gian thực hiện dự án, dẫn đến phải điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Ông Hùng hỏi, vậy chủ đầu tư chỉ cần trình Phòng Quản lý đô thị thẩm định nội dung điều chỉnh tiến độ và quy mô dự án (bổ sung một hạng mục mua sắm vào chi phí thiết bị), phần dự toán và thiết kế thì chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án có quy mô nhỏ (tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng) thì chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Theo đó, việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh được quy định tại Điểm b, Khoản 3 và Khoản 5, Điều 16 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Thẩm quyền thẩm định đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trường hợp bổ sung danh mục thiết bị vào công trình thì đề nghị chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định, theo đó cần phải phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh có bổ sung nội dung danh mục thiết bị.

Các trường hợp thẩm định dự án, thiết kế, dự toán điều chỉnh đã được quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn