In bài viết

Thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình

(Chinhphu.vn) - Đối với công trình cấp III và IV thì thẩm quyền kiểm tra là Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn hoặc Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thực hiện nếu được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

19/08/2020 07:02

Theo phản ánh của ông Nguyễn Thế Thành (Hà Nội), đối với các dự án ở xã (công trình cấp III và IV), sau khi ký biên bản nghiệm thu hoàn thành với nhà thầu, chủ đầu tư cần gửi báo cáo và hồ sơ cho cơ quan quản lý Nhà nước theo phân cấp để nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ông Thành hỏi, cơ quan quản lý Nhà nước cụ thể là đơn vị nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đối tượng công trình xây dựng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật Xây dựng và Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (không quy định cơ quan quản lý Nhà nước tham gia nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng).

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, đối với công trình là cấp III và IV thì thẩm quyền kiểm tra là Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn hoặc Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thực hiện nếu được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Chinhphu.vn