In bài viết

Thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu công trình có vốn hỗ trợ của tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

24/12/2021 07:02
Đơn vị ông Nguyễn Đức Mạnh (Hà Nam) là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh. Cấp quyết định đầu tư là Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam. Tổng mức đầu tư: 33,4 tỷ đồng. Nguồn vốn là vốn khấu hao của Ngân hàng Chính sách xã hội (23,4 tỷ đồng) và vốn hỗ trợ của UBND tỉnh (10 tỷ đồng).

Công trình xây dựng tại thành phố thuộc tỉnh, là công trình dân dụng, cấp III; thiết kế 2 bước. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công là Sở Xây dựng.

Ông Mạnh hỏi, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng nêu trên là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (ở đây là Bộ Xây dựng) có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với các công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định số 06/2021/NĐ-CP có hiệu lực thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 (điều khoản chuyển tiếp) Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Chinhphu.vn