In bài viết

Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công

(Chinhphu.vn) – Việc xác định tài sản có giá trị lớn để xác định thẩm quyền phê duyệt Đề án “Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào mục đích cho thuê” do UBND cấp tỉnh quyết định.

27/09/2018 09:02

Theo phản ánh của bà Trương Thị Huyền (Sơn La), Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ có quy định: “2. Căn cứ đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 44 Nghị định này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định cụ thể việc cho thuê tài sản công”.

Bà Huyền hỏi, tài sản có giá trị lớn bao nhiêu thì thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định:

"Điều 57. Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê

2. Thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được quy định như sau:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp; tài sản khác có giá trị lớn theo quy định của Chính phủ;

b) Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt đề án cho thuê đối với tài sản không thuộc quy định tại Điểm a Khoản này".

Khoản 2, Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định:

"2. Tài sản có giá trị lớn quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 56; Điểm a, Khoản 2, Điều 57 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh quyết định phù hợp với loại tài sản và chức năng, nhiệm vụ, năng lực của đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý".

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định tài sản có giá trị lớn để xác định thẩm quyền (của Chủ tịch UBND cấp tỉnh) phê duyệt Đề án “Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào mục đích cho thuê” do UBND cấp tỉnh quyết định.

Chinhphu.vn