In bài viết

Thẩm quyền quy định chức danh, phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Lê Văn Hùng (Cà Mau), các chức danh giúp việc Đảng ủy là Văn phòng Đảng ủy, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra là chức danh bán chuyên trách, trước đây do 4 người đảm nhiệm, nhưng nay các chức danh này đã được sáp nhập lại còn 2 người phụ trách: Văn phòng – Tuyên giáo Đảng ủy và Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy.

18/02/2022 07:02

Theo đó, công việc tăng gấp đôi nhưng chế độ thì hưởng phụ cấp bán chuyên trách, cán bộ Văn phòng – Tuyên giáo Đảng ủy và Tổ chức - Kiểm tra Đảng ủy cơ cấu là cấp ủy nhưng không được hưởng chức danh của cán bộ.

Ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung chức danh Văn phòng – Tuyên giáo Đảng ủy và Tổ chức – Kiểm tra Đảng ủy vào Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ để cán bộ bán chuyên trách được hưởng chức danh cán bộ.

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã (đối tượng hưởng lương) được quy định cụ thể tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019).

Tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố đã quy định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (loại 1 tối đa 14 người, loại 2 tối đa 13 người, loại 3 tối đa 10 người).

Căn cứ Nghị định này, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể từng chức danh về mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm 17.1 Khoản 17 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng quy định: Tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm.

Chinhphu.vn