In bài viết

Thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

(Chinhphu.vn) - Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện thẩm định.

23/09/2020 14:02

Theo phản ánh của ông Trương Hồng Quang (Quảng Nam), Khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định: “Đối với dự án quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng".

Hiện nay cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện là Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Ông Quang hỏi, có được giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật nữa hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thì quy định tại Khoản 13 Điều 1 về thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2020.

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 (Điểm a Khoản 3 Điều 56) của Luật này thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này.

Việc Phòng Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện có tiếp tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng nữa hay không là theo nhiệm vụ được người quyết định đầu tư giao trên nguyên tắc phải bảo đảm phù hợp quy định nêu trên và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Chinhphu.vn