In bài viết

Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

(Chinhphu.vn) - Theo quy định, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

21/10/2021 08:02

Ông Nguyễn Trường Giang (TPHCM) phản ánh, theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: “Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng”.

Ông Giang hỏi, đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên, thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt hay không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức.

Như vậy, theo quy định nêu trên, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và  đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

Theo đó, khi thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền phải xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP để làm căn cứ tuyển dụng, không phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt.

Chinhphu.vn