In bài viết

Thẩm quyền xác nhận thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị H. (Hà Nội) muốn xin xác nhận thành viên hộ gia đình được cấp đất để làm thủ tục liên quan đến đất. Bà được hướng dẫn về UBND phường để xin xác nhận. Tuy nhiên, bộ phận một cửa tại phường báo ra quận xin. Bà H. ra UBND quận thì lại được báo, không xác nhận, đề nghị về phường.

23/02/2023 07:02

Bà H. hỏi, đối với giấy tờ này bà cần đến cơ quan nào để được giải quyết (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà bà được UBND quận cấp năm 2010)?

UBND phường Giang Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 14/2/2023, bà Nguyễn Thị H. đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường Giang Biên (lần 1) để làm thủ tục: "Xác nhận thành viên hộ gia đình (người có quyền được sử dụng đất) trên Giấy chứng nhận đã được UBND quận Long Biên cấp ngày 15/6/2010 cho hộ gia đình bà Đào Thị L., để làm căn cứ đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ hộ bà Đào Thị L. thành bà Đào Thị L. và chồng là ông Nguyễn Văn B." (bà L. và ông B. là bố mẹ đẻ của bà H.).

Trên cơ sở các quy định của pháp luật đất đai hiện hành và quy định của UBND TP. Hà Nội:

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp:

"1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng Đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được định chính.

Trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai".

Căn cứ Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND TP. Hà Nội quy định về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội: Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận được quy định tại thủ tục số 6 kèm theo danh mục; cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết là Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận huyện; bên cạnh đó, tại danh mục thủ tục ban hành kèm theo Quyết định số 4135/QĐ-UBND thì cũng không có thủ tục quy định "Xác nhận thành viên hộ gia đình" thực hiện tại UBND cấp xã.

Từ lý do trên, cán bộ tại bộ phận một cửa phường đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị H. liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh quận Long Biên để được giải quyết.

Ngày 15/2/2023, bà Nguyễn Thị H. đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường (lần 2). Sau khi trao đổi, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính phường đã tiếp bà Nguyễn Thị H. và hướng dẫn như nội dung đã hướng dẫn lần 1 vào ngày 14/2/2023.

Để thực hiện đúng Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013; Khoản 1, 2 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và danh mục thủ tục hành chính của TP. Hà Nội quy định tại Quyết định số 4135/QĐ-UBND ngày 31/10/2022; UBND phường đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh Long Biên tiếp nhận hồ sơ đính chính cho bà Nguyễn Thị H. để đính chính từ "Hộ bà Đào Thị L. thành bà Đào Thị L. và chồng là ông Nguyễn Văn B.", trường hợp cần kiểm tra xác minh thông tin, thì Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Long Biên liên hệ với UBND phường để phối hợp làm rõ nguyên nhân sai sót; tránh trường hợp công dân liên hệ với UBND phường để thực hiện thủ tục hành chính không có trong danh mục quy định của UBND TP. Hà Nội.

Chinhphu.vn