In bài viết

Thẩm quyền xử lý, sắp xếp nhà đất của cơ quan Đảng

(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Nhung làm việc tại một cơ quan Đảng của tỉnh Long An. Theo bà tham khảo Điều 6 Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý.

10/02/2019 08:02

Bà Nhung hỏi, phương án sắp xếp nhà đất của cơ quan Đảng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh hay Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt? Nếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh thì có trái với Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2 và Điều 6 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất bao gồm:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: Cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội;…”.

“Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với:

a) Nhà, đất tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;

b) Nhà, đất của các bộ, cơ quan trung ương còn có ý kiến khác nhau về phương án xử lý giữa Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà, đất;

c) Nhà, đất đề xuất phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trừ nhà, đất quy định tại Khoản 1 Điều này) do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý; do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý trên địa bàn địa phương khác.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trừ nhà, đất quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này) do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý”.

Khoản 4, Điều 49 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam quy định:

“4. Trên cơ sở quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức sắp xếp lại, xử lý tài sản của cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tiêu chuẩn, định mức”.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang thực hiện sơ kết, đánh giá việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; trên cơ sở đó, tổng hợp trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP cho phù hợp.

Vì vậy, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của bà Nhung để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi hoàn thiện chính sách.

Chinhphu.vn