In bài viết

Tháng 12/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 9 văn bản QPPL

(Chinhphu.vn) - Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12/2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 8 nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

11/01/2023 13:07
Tháng 12/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 9 văn bản QPPL  - Ảnh 1.

Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân.

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Cụ thể, Nghị định số 100/2022/NĐ-CP ngày 07/12/2022 của Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Mục đích ban hành Nghị định nhằm xử lý hiệu lực của Nghị định số 49/2012/NĐ-CP bằng hình thức bãi bỏ do Nghị định không còn phù hợp với các quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thành lập mới Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về chức năng, nhiệm vụ, Nghị định bổ sung 02 chức năng, nhiệm vụ mà NHNN đang thực hiện: (1) Tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng để hỗ trợ cho các đối tượng cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (2) Thực hiện cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác được rà soát chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Về cơ cấu tổ chức, thành lập mới Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; trong cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước không còn Vụ Thi đua – Khen thưởng và Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng.

Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghị định quy định về vị trí pháp lý, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, người học, quản lý đối với trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. Nghị định này áp dụng đối với: Trường, học viện và trung tâm có chức năng đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân có liên quan.

Đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Mục đích ban hành Nghị định là thực hiện quy định của Luật Cư trú, sửa đổi các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh, xác nhận về nơi cư trú, hạn chế sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, khắc phục những tồn tại, hạn chế của pháp luật hiện nay trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quy định về các giấy tờ của công dân; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 tổ chức

Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 28 tổ chức.

Thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.

Mục đích ban hành Nghị định nhằm thể chế hóa pháp luật về lâm nghiệp làm căn cứ cho việc thực hiện Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và hoàn thiện quy định của pháp luật về loại hình dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại khoản 3 Điều 61 Luật Lâm nghiệp.

Góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh, bảo đảm an ninh môi trường quốc gia, đưa lâm nghiệp trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế xanh quốc gia. Thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính theo cam kết với quốc tế.

Chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật đã không còn được áp dụng trên thực tế

Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

Mục đích ban hành Nghị định và Quyết định nêu trên nhằm chấm dứt hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật đã không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ xác định hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón, giống cây trồng

Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Việc xây dựng Nghị định nhằm thể chế hoá kiến nghị thực thi về lĩnh vực phân bón, giống cây trồng tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021; đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh phân bón, giống cây trồng.