In bài viết

Thanh Hóa bầu đủ 95 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

28/05/2016 11:57
Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG ngày 3-3-2016 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thanh Hóa được bầu 14 đại biểu Quốc hội. Theo  Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG ngày 26-4-2016, có 24 người ứng cử tại 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau khi kiểm tra biên bản xác định kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội của các ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban Bầu cử xác định  kết quả đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tỉnh Thanh Hóa được bầu 95 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Có 159 người ứng cử tại 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Theo kết quả cuộc bầu cử tại tỉnh, Thanh Hóa đã bầu đủ 95 đại biểu HĐND tỉnh với số phiếu tập trung, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021: