In bài viết

Thành lập đơn vị đăng kiểm thế nào?

(Chinhphu.vn) - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

26/10/2023 17:34
Thành lập đơn vị đăng kiểm thế nào? - Ảnh 1.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất quy định về thành lập đơn vị đăng kiểm.

Theo dự thảo, khi có nhu cầu đầu tư xây dựng đơn vị đăng kiểm thì tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ vị trí dự kiến xây dựng đơn vị đăng kiểm. (1)

Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo phù hợp với mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và đảm bảo mật độ các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn, các tỉnh thành phố liền kề trong khu vực phân bố đồng đều, phù hợp theo hướng giảm cự ly di chuyển của phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và hải đảo. (2)

Đối với đơn vị đăng kiểm thành lập mới hoặc đơn vị đăng kiểm đang hoạt động thay đổi địa điểm thì địa phương căn cứ 2 yêu cầu nêu trên để xem xét, quyết định.

Đối với đơn vị đăng kiểm đang hoạt động chỉ thực hiện đầu tư nâng cấp, lắp đặt thêm dây chuyền kiểm định thì không áp dụng khoản (1), khoản (2) nêu trên.

Dự thảo nêu rõ, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, đơn vị kinh doanh vận tải được bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hoặc ngược lại nhưng phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP.

Hoạt động kiểm định phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, minh bạch, không bị chi phối bởi bất cứ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới

Dự thảo nêu rõ, sau khi hoàn thành việc đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gửi về Sở Giao thông vận tải, trong đó Danh sách trích ngang nhân lực của đơn vị theo mẫu và Bản đối chiếu các quy định về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo mẫu tùy theo các trường hợp dưới đây:

1- Đơn vị đăng kiểm được xây dựng, thành lập mới thì Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP.

2- Đơn vị đăng kiểm đang hoạt động thực hiện lắp đặt thêm, thay đổi loại dây chuyền kiểm định thì hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gồm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm c, điểm d Điều 8 Nghị định số 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn