In bài viết

Thành lập thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết  thành lập phường Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.

19/07/2013 17:53

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thành lập phường Vĩnh Ngươn thuộc thị xã Châu Đốc  trên cơ sở toàn bộ 947,3 ha diện tích tự nhiên và 7.489 nhân khẩu của xã Vĩnh Ngươn.

Đồng thời, thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ 10.529,05 ha diện tích tự nhiên, 157.298 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Châu Đốc gồm 5 phường: Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Ngươn và 2 xã: Vĩnh Châu, Vĩnh Tế.

Sau khi thành lập phường Vĩnh Ngươn và thành lập thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang có 353.667 ha diện tích tự nhiên, 2.150.999 nhân khẩu và 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện: An Phú, Phú Tân, Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.

Hoàng Diên