In bài viết

Thanh toán chi phí hạng mục chung thực hiện thế nào?

(Chinhphu.vn) – Việc thanh toán chi phí hạng mục chung được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định áp dụng cho hợp đồng và thực tế triển khai công việc.

19/03/2020 08:02

Đơn vị của ông Trần Tất Quyết (Nam Định) ký hợp đồng trọn gói thi công xây dựng một công trình thông qua hình thức đấu thầu. Khi đấu thầu có chi phí hạng mục chung (gồm: Chi phí đảm bảo giao thông, chi phí hạng mục chung khác, chi phí lán trại), nhưng khi thi công một số hạng mục xây dựng được giảm trừ không làm đến nên chi phí xây dựng có giảm.

Ông Quyết hỏi, chi phí hạng mục chung có giảm theo chi phí xây dựng không vì theo bên chủ đầu tư thì do chi phí hạng mục chung được tính trên tỷ lệ chi phí xây dựng nên chi phí xây dựng giảm thì chi phí hạng mục chung giảm theo. Nhưng trong hợp đồng chi phí hạng mục chung đơn vị ông Quyết ký có đơn vị tính là: toàn bộ, khối lượng là 1 (mặc dù để ra được số tiền chi phí hạng mục chung dự thầu đơn vị ông có nhân tỷ lệ phần trăm chi phí xây dựng nhưng không ghi rõ tỷ lệ phần trăm trong hợp đồng ký kết).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Do nội dung hỏi của ông Trần Tất Quyết chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng và thời điểm ký kết hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để xác định văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng thuộc dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh giảm khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói đã ký kết được hướng dẫn cụ thể tại mục a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD.

Theo đó, việc thanh toán chi phí hạng mục chung được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định áp dụng cho hợp đồng và thực tế triển khai công việc.

Chinhphu.vn