In bài viết

Thanh toán hợp đồng khi điều chỉnh biện pháp thi công

(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của ông Pham Hoài Linh, Công ty ông có ký hợp đồng thi công với bên B, hình thức hợp đồng trọn gói. Sau khi khởi công, do yêu cầu tiến độ Công ty đã đề xuất bên B thay đổi biện pháp thi công từ bê tông đổ tại chỗ sang bê tông đổ tại xưởng sau đó lắp ghép với các cấu kiện đã xây dựng sẵn ngoài công trường theo bản vẽ thiết kế.

30/03/2020 08:02

Ông Linh hỏi, việc thay đổi biện pháp thi công nói trên có phù hợp với quy định đối với hợp đồng trọn gói không? Bên B yêu cầu Công ty A phải lập dự toán mới là đúng hay sai? Có phải ký phụ lục hợp đồng với giá mới hay không, dự toán mới có cần phải thẩm định phê duyệt không? Việc nghiệm thu thanh toán theo thực tế thi công hay theo hợp đồng trọn gói đã ký?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói đã được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Việc thay đổi biện pháp thi công được hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh thiết kế được hướng dẫn tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Do nội dung câu hỏi của ông Phạm Hoài Linh chưa nêu rõ việc thay đổi biện pháp thi công như đã nêu trong nội dung hỏi có phải điều chỉnh thiết kế hay không nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể. Các bên căn cứ các quy định nêu trên, nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, thứ tự ưu tiên của hồ sơ hợp đồng, phạm vi công việc hợp đồng đã ký kết để quyết định việc điều chỉnh và thanh toán hợp đồng theo quy định pháp luật, bảo đảm không làm thay đổi giá hợp đồng đã ký kết.

Chinhphu.vn