In bài viết

Thành viên liên danh giám sát thi công được thực hiện công việc gì?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp là nhà thầu liên danh, đơn vị tư vấn giám sát căn cứ vào hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, thỏa thuận liên danh và các quy định của pháp luật về xây dựng làm cơ sở để thực hiện các nội dung công việc giám sát thi công xây dựng công trình như: Nghiệm thu công việc xây dựng, xác nhận khối lượng công việc, xác nhận bản vẽ hoàn công,...

10/04/2023 08:02

Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải miền Trung (Đà Nẵng) đang tham gia liên danh tư vấn giám sát thi công dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, trong đó phân chia công việc giám sát như sau: Thành viên đứng đầu liên danh thực hiện giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1 và cử người đảm nhận vị trí giám sát trưởng. Phân viện là thành viên liên danh giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2 và cử một đại diện có năng lực tương đương như tư vấn giám sát trưởng điều hành toàn bộ việc giám sát gói thầu xây lắp số 2.

Vậy, Phân viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải miền Trung là nhà thầu liên danh tư vấn giám sát thì có được áp dụng Khoản 8 Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP giống như với liên danh nhà thầu xây lắp không?

Trường hợp liên danh nhà thầu tư vấn giám sát thì từng thành viên trong liên danh có được độc lập ký biên bản nghiệm thu khối lượng, nghiệm thu chuyển giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành, bản vẽ hoàn công khác trong phạm vi công việc do mình thực hiện được phân định trong văn bản thỏa thuận liên danh không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:

"Trường hợp áp dụng hình thức liên danh các nhà thầu, các nhà thầu trong liên danh chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc do mình thực hiện được phân định trong văn bản thỏa thuận liên danh; văn bản này phải xác định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh và xác định rõ phạm vi, khối lượng công việc thực hiện của từng thành viên trong liên danh; các nội dung này phải được quy định trong hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư".

Theo đó, trường hợp là nhà thầu liên danh, đơn vị tư vấn giám sát căn cứ vào hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư, thỏa thuận liên danh và các quy định của pháp luật về xây dựng làm cơ sở để thực hiện các nội dung công việc giám sát thi công xây dựng công trình như: Nghiệm thu công việc xây dựng, xác nhận khối lượng công việc, xác nhận bản vẽ hoàn công,...

Chinhphu.vn