In bài viết

Thành viên liên danh nhà thầu có quyền gửi đơn kiến nghị?

(Chinhphu.vn) – Nếu trong thỏa thuận liên danh của nhà thầu có ủy quyền cho một thành viên liên danh ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có đơn kiến nghị thì việc kiến nghị phải do thành viên liên danh này thực hiện.

19/04/2018 11:02

Cơ quan của ông Lê Tuấn Thành (TPHCM) tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu tư vấn thiết kế và thi công (hình thức một giai đoạn hai túi hồ sơ). Có 3 nhà thầu A, B, C tham gia và đều là nhà thầu liên danh.

Tổ chuyên gia đánh giá xong phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật và đã trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, tổ chuyên gia còn có thông báo gửi các nhà thầu liên danh về danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Sau đó có nhà thầu liên danh C không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đã kiến nghị gửi chủ đầu tư về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Tuy nhiên đơn vị gửi kiến nghị đến chủ đầu tư lại là một thành viên của liên danh nhà thầu C, không phải là nhà thầu đứng đầu liên danh.

Ông Thành hỏi, trường hợp này, thành viên của nhà thầu liên danh có được quyền kiến nghị không? Chủ đầu tư phải giải quyết như thế nào hay là đánh giá tiếp phần đề xuất tài chính?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 118 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có).

Đối với vấn đề của ông Thành, việc kiến nghị trong đấu thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Nếu trong thỏa thuận liên danh của nhà thầu C có ủy quyền cho một thành viên liên danh ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có đơn kiến nghị thì việc kiến nghị phải do thành viên liên danh này thực hiện.

Chinhphu.vn