In bài viết

Thay đổi công việc phải ký phụ lục hoặc giao kết hợp đồng mới

(Chinhphu.vn) – Trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng lao động về công việc, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

10/11/2018 07:02

Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB (Yên Bái) có kế hoạch sắp xếp lại công việc cho một số lao động. Sau khi họp, trao đổi và thống nhất với người lao động, Công ty bố trí công việc của ông A từ Phòng Sản xuất sang bán hàng.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, trường hợp này có phải ký lại phụ lục hợp đồng lao động không, hay chỉ cần ban hành quyết định về việc thay đổi công việc/vị trí của người lao động?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo Điều 24 Bộ luật Lao động, phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Điều 35 Bộ luật Lao động quy định, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và nội dung Công ty hỏi thì trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng lao động về công việc, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Chinhphu.vn