In bài viết

Thay đổi kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu văn học nghệ thuật

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 17/6/2022 sửa đổi, bổ sung nội dung điểm b khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt Chương trình “Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

17/06/2022 18:22
Thay đổi kinh phí thực hiện Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu văn học nghệ thuật   - Ảnh 1.

Theo Quyết định số 1296/QĐ-TTg, Chương trình "Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam trên nền tảng cách mạng công nghiệp lần thứ tư" được phê duyệt nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống tư liệu, kho dữ liệu số và công bố các công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trên cơ sở ứng dụng các thành tựu mới của khoa học công nghệ, nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật, góp phần đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, văn học nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.

Chương trình được thực hiện 5 năm (từ năm 2021 đến năm 2025) với nguồn kinh phí từ Ngân sách Nhà nước bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa Trung ương hằng năm; dự toán giao cho Quỹ Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện.

Nay Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 17/6/2022 sửa đổi nguồn kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin của ngân sách trung ương hằng năm; dự toán giao cho Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 17/6/2022.

Vũ Phương Nhi